Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

I. Sluiten van een overeenkomst

1. De onderstaande voorwaarden gelden uitsluitend voor alle door ons afgegeven offertes en voor alle met ons gesloten overeenkomsten. Voorwaarden van de klant gelden uitsluitend als wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

2. Onze ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’ zijn uitsluitend van toepassing op zakelijke transacties.

3. De klant is gebonden aan de aan ons verstrekte orders totdat deze aangenomen of afgewezen worden. Hij kan ons echter op zijn vroegst tien dagen na zijn bestelling of order schriftelijk respijt verlenen voor een redelijke termijn van tien dagen. Na de vruchteloze afloop daarvan geldt de order als door ons afgewezen.

4. Een overeenkomst komt pas tot stand als wij deze schriftelijk bevestigen of bij het afhalen of leveren. Er worden geen mondelinge aanvullende afspraken gemaakt.


II. Levering

1. Levertermijnen beginnen pas te lopen als alle uitvoeringsdetails volledig uitgewerkt zijn. Het nakomen van overeengekomen levertermijnen veronderstelt dat de klant voldaan heeft aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

2. Voor zover wij leveringstermijnen door eigen schuld niet nakomen, is de klant verplicht ons schriftelijk respijt te verlenen voor een redelijke termijn van ten minste veertien dagen. Na afloop daarvan kan de klant de overeenkomst opzeggen.

3. De leverancier is in redelijke mate gerechtigd tot deelleveringen.

4.  Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk toegezegd, zijn leverdatums een benadering. Dat houdt in dat er geen vaststaande leverdatum gegarandeerd wordt. In zoverre zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten die uit ‘verlate’ levering voort kunnen vloeien.


III. Transport

1. Het transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van de klant.

2. De vrachtprijs en de kosten voor het laden worden door de transporteur rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant en niet door ons voorgeschoten. Eventuele transportschade moet door de klant vóór inontvangstneming van de producten uit de overeenkomst aan de vrachtvervoerder als onacceptabel doorgegeven worden of na inontvangstneming overeenkomstig de wettelijke voorschriften en termijnen schriftelijk gemeld worden.

3. Wij zijn gerechtigd na overleg met de klant onze eigen expediteur voor rekening van de klant tegen marktprijzen met het transport te belasten.


IV. Prijzen

1. In rekening gebracht worden de bij de levering vastgestelde aantallen.

2. Mochten er onvoorziene veranderingen in de marktprijzen of productiekosten of andere veranderingen bij de producten uit de overeenkomst optreden, dan zullen de partijen opnieuw over de prijzen onderhandelen als de verandering in de productiekosten – zoals verandering in de materiaal- en/of personeelskosten – aanzienlijk is. Aanzienlijke veranderingen zijn veranderingen van ten minste plus of minus tien procent.

3. Onze prijzen gelden af fabriek of af magazijn. Ze worden schriftelijk vastgelegd. Over verpakkings- en vrachtkosten wordt een aparte afspraak gemaakt.

4. Pallets en palletkooien worden uitsluitend in bruikleen beschikbaar gesteld. De klant moet deze voor eigen rekening terugbezorgen. Als ze niet worden terugbezorgd, worden ze door ons in rekening gebracht.

V. Betalingsvoorwaarden

1. De rente op achterstallige betalingen ligt acht procent boven de rentevoet van de Europese Centrale Bank. Er is sprake van een achterstallige betaling als een factuur dertig dagen na ontvangst hiervan niet betaald is, tenzij er bij wijze van uitzondering een langere of kortere betalingstermijn overeengekomen is.

2. Als een cheque van de klant door ons of derden niet verzilverd kan worden, dan kunnen wij onmiddellijk onze totale vordering opeisen. In dit geval zijn wij tot verdere levering aan de klant uitsluitend verplicht bij vooruitbetaling of garantstelling van onze vordering. Als de klant niet bereid of in staat is tot vooruitbetaling of garantstelling, kunnen wij na het stellen van een termijn en het sturen van een kennisgeving waarin aangegeven wordt dat de dienstverlening desnoods stopgezet wordt, de overeenkomst opzeggen.

3. Uitsluitend onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen geven de klant het recht tot compensatie of retentie. Bovendien is hij tot de uitoefening van zijn retentierecht gerechtigd voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

4. Bij overeengekomen deelbetalingen wordt het totale bedrag onmiddellijk opeisbaar als de klant tien dagen of langer in gebreke is met een termijnbetaling.


VI. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven onze eigendom tot al onze – waaronder ook toekomstige – vorderingen op basis van de zakelijke relatie betaald zijn. De toevoeging van afzonderlijke vorderingen aan een rekening-courant of de verrekening van het saldo en de goedkeuring daarvan heffen het eigendomsvoorbehoud niet op.

2. Als de geleverde zaken door de klant tot een nieuwe roerende zaak verwerkt worden, gebeurt de verwerking voor ons, zonder dat we op basis hiervan verplichtingen hebben. De nieuwe zaak wordt onze eigendom. Bij verwerking in combinatie met zaken die niet aan de klant toebehoren, worden we mede-eigenaar van de nieuwe zaak naar verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten opzichte van de andere zaken op het tijdstip van verwerking.

3. De klant is verplicht door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gescheiden van zaken van derden te bewaren. Als onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren in strijd met deze verplichting vermengd worden met zaken van derden en/of door ons verhuurde zaken en ze niet meer onderscheiden kunnen worden van zaken van derden, worden wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen mede-eigenaar. Als de klant door vermenging enige eigenaar of mede-eigenaar wordt, draagt hij meteen het mede-eigenaarschap aan ons over naar verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten opzichte van de zaken van derden op het tijdstip van vermenging. De waarde van onze zaken wordt bepaald aan de hand van onze catalogusprijs met inachtneming van een passende vermindering op basis van het gebruik. De klant moet in deze gevallen de zaken waarvan wij eigenaar of mede-eigenaar zijn én waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, kosteloos bewaren.

4. Als onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door de klant afzonderlijk of in combinatie met andere zaken verkocht worden, draagt de klant meteen de uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen ter hoogte van de waarde van de onder voorbehoud geleverde zaken over met inbegrip van alle verwante rechten en prioriteit boven de overige vorderingen. Als de doorverkochte onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mede-eigendom van de klant zijn, komt de overdracht van de vorderingen overeen met het bedrag waarvoor de klant mede-eigenaar is. De waarde van de zaken wordt bepaald aan de hand van onze catalogusprijs met inachtneming van een passende vermindering op basis van het gebruik.

5. Wij machtigen de klant onder voorbehoud van herroeping de volgens lid 4 overgedragen vorderingen te innen. Wij zullen geen gebruik maken van onze inningsbevoegdheid zolang de klant zijn betalingsverplichtingen – ook jegens derden – nakomt. Op ons verzoek moet de klant de schuldenaars van de overgedragen vorderingen benoemen en hen van de overdracht op de hoogte stellen. Wij zijn gerechtigd ook zelf de schuldenaars van de overdracht op de hoogte te stellen.

6. Via executiemaatregelen van derden voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de overgedragen vorderingen moet de klant ons onmiddellijk in kennis stellen van de overhandiging van de documenten die nodig zijn om bezwaar aan te tekenen.

7. Bij opschorting van betaling, een verzoek tot of start van een insolventieprocedure of een buitengerechtelijke schikkingsprocedure vervalt het recht op doorverkoop, gebruik of montage van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en de machtiging tot inning van de overgedragen vorderingen. Als een cheque niet verzilverd kan worden, vervalt de machtiging tot inning onmiddellijk. In deze gevallen zijn wij gerechtigd de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverd zaken terug te halen. Als de klant onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vermengd heeft met zaken van derden, zijn wij bevoegd met goedvinden van de klant de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op basis van boekhoudkundige documenten af te zonderen. Als de klant niet aan de afscheiding meewerkt, zijn wij gerechtigd deze zelf uit te voeren met inschakeling van een deskundige.

8. Als de garantstelling waar wij op grond van de vooraf gedane overdracht recht op hebben, meer dan tien procent hoger ligt dan de waarde van onze gegarandeerde vorderingen, zijn wij naar eigen goeddunken verplicht tot hiermee overeenkomende heroverdracht of verrekening. De waarde van onze gegarandeerde vorderingen wordt bepaald aan de hand van de prijs die wij bij onze klant in rekening gebracht hebben.

9. Als de klant een aan ons overdragen vordering op basis van de doorverkoop van geleverde zaken onderdeel maakt van een bestaande rekening-courantverhouding met zijn klant, wordt de rekening-courantvordering volledig overgedragen. Na de bijbehorende verrekening komt in plaats daarvan het goedgekeurde saldo, dat tot het bedrag van de oorspronkelijke vordering als overgedragen geldt.VII. Garantie, aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

1. De garantietermijn voor onze producten uit de overeenkomst bedraagt vierentwintig maanden. De garantietermijn vangt aan op de datum van levering.

2. Voor het overige beperkt onze garantie en aansprakelijkheid zich ertoe dat wij in het geval van aangetoonde gebrekkige producten kosteloos vervangende producten leveren. Als een dergelijk gebrek niet rechtgezet wordt, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen. Bij een slechts onbeduidende schending van de overeenkomst – met name bij minieme gebreken –, heeft de klant niet het recht de overeenkomst op te zeggen. De klant heeft in geen geval recht op korting of reductie.

3. Als de klant ervoor kiest de overeenkomst op te zeggen vanwege een juridisch of materieel gebrek dat niet rechtgezet is, kan hij geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens dit gebrek.

4. Als de klant vanwege het niet rechtzetten van een defect kiest voor schadevergoeding, blijven de producten bij de klant, voor zover dat in redelijkheid van hem verlangd kan worden. De schadevergoeding beperkt zich tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de gebrekkige zaak. Dit geldt niet als wij de schending van de overeenkomst met boos opzet veroorzaakt hebben.

5. Onze productbeschrijvingen vormen slechts een beschrijving van de aard van de producten. Publieke uitingen en reclame-uitingen vormen geen beschrijving van de aard van producten in de zin van een overeenkomst.

6. De klant kan uitsluitend aanspraak maken op schadevergoeding vanwege verzuim of de overeenkomst opzeggen als wij ondanks het stellen van een termijn het gebrek niet rechtgezet hebben of een vervangend product geleverd hebben of als rechtzetting van het gebrek of levering van een vervangend product in redelijkheid niet van de klant verlangd kan worden.

7. Voor zover er hieronder niets anders vermeld wordt, zijn verdere aanspraken van de klant – op basis van welke rechtsgrond dan ook – uitgesloten. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde product zelf ontstaan is. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor gederfde winst, schade aan het geleverde product of overige assets van de klant. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij schade die het gevolg is van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, of voor zover de oorzaak van de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid of als wij een zogenoemde wezenlijke verplichting (kardinale verplichting) uit de overeenkomst geschonden hebben. Verder geldt ze niet als de besteller op basis van de garantie gerechtigd is aanspraak te maken op schadevergoeding vanwege verzuim. Bovendien geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor vorderingen overeenkomstig paragraaf 1 en 4 van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot de voorzienbare, typisch contractuele schade, met uitzondering van de gevallen die genoemd zijn in zin drie en vijf van dit lid zeven. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de klant is niet gekoppeld aan de bovenstaande bepalingen uit dit lid zeven.VIII. Eigendom en overdracht


Wij zijn gerechtigd onze vorderingen op basis van koopovereenkomsten en de producten van derden uit de overeenkomst over te dragen. In deze gevallen zijn wij echter door de eigenaar en/of houder van de vordering gemachtigd de koopovereenkomst volledig af te handelen.IX. Algemeen

1. Betalingen mogen uitsluitend aan ons gedaan worden. Vorderingen jegens ons mogen niet overgedragen worden.

2. De plaats van uitvoering voor de wederzijdse juridische verhoudingen is onze hoofdzetel.

3. Als de leverancier handelaar is of zijn gebruikelijke of algemene woonplaats niet in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, wordt voor alle contractuele en niet-contractuele geschillen naargelang het geldelijk belang de plaatselijke en internationaal uitsluitende bevoegdheid van het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank voor het gebied van onze hoofdzetel – de handelskamer – overeengekomen. Deze bevoegdheid sluit in het bijzonder elke andere bevoegdheid uit die vanwege een persoonlijk of inhoudelijk verband wettelijk bepaald is. Tevens is de klant niet gerechtigd een reconventie, compensatie of retentie jegens ons in te dienen bij een andere dan de uitsluitend bevoegde rechtbank. Wij zijn echter gerechtigd om in afzonderlijke gevallen ook een juridische procedure te beginnen bij de rechtbank die in het gebied van de bedrijfszetel van de klant bevoegd is, of bij een andere, op grond van binnen- of buitenlands recht bevoegde rechtbank.

4. Op de rechtsbetrekking tussen de partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is uitgesloten.

5. Als een of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Als de ongeldige bepalingen een geldig, adequaat deel bevatten, blijft dit deel onverminderd van kracht. De partijen verplichten zich meteen een vervangende regeling te treffen die de commerciële bedoeling van de geschrapte bepaling het dichtst benadert.

6. De enige geldige versie van deze overeenkomst is de Duitse versie. Een niet-bindende vertaling in het Nederlands wordt desgewenst bijgevoegd.Bijzondere voorwaarden voor gehard veiligheidsglas1. Algemeen

Deze ‘Bijzondere voorwaarden voor gehard veiligheidsglas’ vormen een aanvulling op de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’ (versie april 2003). Ze gelden voor al het door ons geleverde geharde veiligheidsglas.

Technische informatie krijgt u onder meer via onze uitgebreide productbrochure ‘Transparenz im Glasbau’, die wij u op verzoek gratis toesturen.


2. Levering

Leveringen vinden af fabriek van de toeleverancier plaats.

In principe gelden onze prijzen per vierkante meter, zonder vrachtkosten, zonder verpakking en zonder verzekering.

De glasplaten worden in principe niet per besteld product verpakt maar op basis van de transport- en producteisen of het constructiestadium. De verpakking gebeurt in kisten voor eenmalig of meermalig gebruik of op stellages van onszelf of van de toeleverancier.

Als levering gewenst wordt in een verpakking voor eenmalig gebruik of in een verpakking die de normale omvang overschrijdt, worden de bijbehorende meerkosten in rekening gebracht. Deze prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Verpakkingen voor meermalig gebruik blijven eigendom van ons of van de toeleverancier en moeten door de besteller met zorg behandeld worden. De pakbon geldt als ontvangstbevestiging voor de gebruikelijke verpakking.

Verpakkingen kunnen volgens paragraaf 4 van de Duitse verpakkingsverordening uitsluitend terugbezorgd worden gedurende de openingstijden. Daarnaast moeten deze verpakkingen schoon zijn, mogen ze geen vreemde stoffen bevatten en moeten ze gesorteerd zijn op type. Anders zijn wij gerechtigd de meerkosten voor de correcte verwerking en verwijdering in rekening te brengen.

Bovendien verplicht de besteller zich om de verpakking uiterlijk dertig dagen na ontvangst aan de toeleverancier terug te bezorgen. Terugbezorging kan uitsluitend gedurende de openingstijden en moet van tevoren gemeld worden. Als de verpakking tweehonderd dagen na levering niet terugbezorgd is zonder bijbehorende schriftelijke goedkeuring, zijn wij bevoegd de restwaarde van de betreffende verpakking bij de besteller in rekening te brengen.

Als bepaalde verpakkingsgewichten niet overschreden mogen worden, moet dit al bij de bestelling gemeld worden. Hieruit voortvloeiende meerkosten komen voor rekening van de klant.


3. Leveringsvoorwaarden

Bij vermelding van de leverdatum gaat het altijd om de datum van levering af fabriek.

Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk toegezegd, zijn leverdatums een benadering. Dat houdt in dat er geen vaststaande leverdatum gegarandeerd wordt. In zoverre zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten die uit ‘verlate’ levering voortvloeien of voort kunnen vloeien.

De leverdatum kan in principe slechts twee weken vóór de oorspronkelijk vastgestelde leverdatum veranderd worden. Er is sprake van instemming met de verandering als de wijzigingsopdracht schriftelijk bevestigd is.


4. Verzending en verzekering

Het lossen met een kraan is in principe voor rekening en risico van de besteller.

Op speciaal verzoek kunnen zendingen gedurende zeven dagen vanaf de daadwerkelijke verzenddatum via de toeleverancier verzekerd worden tegen algemene transportrisico’s. De verzekeringspremie bedraagt anderhalf procent van de waarde van de producten plus eenmalige administratiekosten van vijftien euro. Dit bedrag wordt samen met het bedrag voor de producten in rekening gebracht. Mogelijke veranderingen van de verzekeringspremie blijven uitdrukkelijk voorbehouden en worden door ons niet gegarandeerd.  Bij gebogen glasplaten kan de premie afwijken.

Na afloop van de verzekeringstermijn is de zending niet meer verzekerd. Transportschade moet onmiddellijk maar uiterlijk acht dagen na ontvangst van de zending op de eerste losplaats schriftelijk gemeld worden. Na afloop van de verzekeringstermijn moeten wij alle schadeclaims afwijzen.


5. Garantie

In principe gelden de voorwaarden voor garantie, aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid in onze ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’.


6. Bijzondere bepalingen

Modellen en sjablonen moeten kosteloos aan ons gestuurd worden. Aan ons gestuurde sjablonen worden met de levering mee teruggestuurd. Als er bij wijze van uitzondering geen retourzending volgt, bewaren wij de sjablonen tot drie maanden na de leverdatum. Als de klant binnen deze termijn geen retourzending eist, zijn wij gerechtigd na afloop van de termijn de sjablonen te vernietigen of weg te gooien, zonder dat de klant een schadeclaim in kan dienen. De aansprakelijkheid voor beschadiging of vernietiging gedurende de bewaartermijn wordt bepaald op basis van de algemene beginselen.

Elke sjabloon moet voorzien zijn van naam, glassoort, zichtzijde en de aanduiding ‘boven’ of ‘onder’.

Bij verschillen tussen de order en de sjabloon is de maat van de sjabloon bepalend voor de vervaardiging.

Sjablonen moeten gemaakt zijn van een materiaal dat niet vatbaar is voor temperatuurveranderingen of vocht.

Omdat de glasplaten tijdens de bewerking rechtstreeks in aanraking komen met de sjablonen, moet het materiaal een glad oppervlak hebben om krassen of schaven te voorkomen.

Sjablonen moeten een getrouwe weergave van de gehele te leveren glasplaat zijn en de nominale maat weergeven. Deelsjablonen zijn slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan en uitsluitend als de omvang en positie van het niet-vastgelegde deel exact weergegeven is op het deelmodel.

Bij kleine glasplaten waarvan het oppervlak in vierkante meter onder een bepaalde waarde ligt, wordt een minimumoppervlak in rekening gebracht. De afmetingen van dit oppervlak geven wij op verzoek graag aan u door.

Het oppervlak wordt 1:1 berekend en afgerond op hele centimeters met één cijfer achter de komma. Bij modelglasplaten wordt uitgegaan van de kleinste omschrijvende rechthoek.

Voor het overige gelden de algemene voorwaarden van de toeleverancier. Deze kunt u op verzoek toegestuurd krijgen.

Als een of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Als de ongeldige bepalingen een geldig, adequaat deel bevatten, blijft dit deel onverminderd van kracht. De partijen verplichten zich meteen een vervangende regeling te treffen die de commerciële bedoeling van de geschrapte bepaling het dichtst benadert.

Versie april 2003